لينكوتريمكس – Lincotrimex

لینکوتریمکس | Lincotrimex در درمان عفونت‌های ناشی از میکروارگانیسم های حساس به ترکیب لینکومایسین و اسپکتینومایسین