سیواکوئینول 100 – Syvaquinol 100

عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس به انروفلوکساسین در گاو