اکتیونیس – Actionis

عفونت های ناشی از باکتری های حساس به سفتیوفور‌