ترامایسین® طولانی اثر – Terramycin® LA

ترامایسین® طولانی اثر | Terramycin® LA برای درمان بیماری هایی که ناشی و یا وابسته به میکروارگانیسم های حساس به اکسی تتراسایکلین می باشند مورد استفاده قرار می گیرد.‌