تترادلتا® – ®Tetra-Delta

قبل از مصرف تترادلتا® | ®Tetra-Delta را به خوبی تکان دهید. پس از شیر دوشی سرپستانک کارتیه درگیر را کاملاً تمیز و ضدعفونی نمایید. محتویات یک سرنگ را به داخل هر کارتیه درگیر تزریق نمایید.