اسپکترامست® ال سی – Spectramast® LC

اسپکترامست® ال سی | Spectramast® LC (سوسپانسیون استریل سفتیوفور داخل پستانی ) در گاوهای شیروار برای درمان