آلبا درای پلاس® – ®Albadry plus

سوسپانسیون آلبا درای پلاس® | ®Albadry plus، تنها برای درمان در گاو های خشک، در ورم پستان های تحت بالینی ایجاد شده بوسیله سویه های حساس استافیلوکوک اورئوس و استرپتوکوک آگالاکتیه توصیه شده است.