داکس بروم – DOXBROM

کلی‌باسیلوز، CRD‌، مایکوپلاسموز و سایر موارد حساس به داکسی سایکلین