فلورون® – ®Floron

عفونت‌های کلی‌با‌سیلوزی، پاستورلوز، کوریزای عفونی، عفونت‌های استافیلوکوکی، عفونت‌های ناشی از اورنیتوباکتریوم رینوتراکئاله یا هر عامل عفونی دیگر که حساس به فلورفنیکل باشد.