سلبن – ای (Seleben- E)

این محصول در دام های بزرگ، جهت پیشگیری و درمان بیماری عضله سفید، اختلالات تولید مثل و جفت ماندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.