بسته
0
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید.
جستجو
فیلترها
تیل مایکوزین 25% | Tilmicosin 25%

در درمان عفونت های تنفسی طیور ناشی از مایکوپلاسماها، پاستورلا مولتوسیدا، اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال و بسیاری از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی استفاده می شود. تیل موسین رویان® | ®Tilmosin Rooyan یکی از بهترین داروهای تهیه شده علیه عفونت های مایکوپلاسمایی است که به راحتی داخل آب حل شده و مشکلاتی نظیر انسداد لوله، سختی حلالیت و عدم سازگاری با املاح موجود در آب را ندارد.
تولیدکننده: رویان دارو
  تماس بگیرید

  مشخصات محصول

  ترکیب:

  تیل موسین رویان® | ®Tilmosin Rooyan

  هر میلی لیتر مـحلـول خوراکی تیل موسین رویان® | ®Tilmosin Rooyan حاوی 0.25 گرم تیل مایکوزین (فسفات) است.

  مکانیسم اثر:

  تیل موسین رویان® | ®Tilmosin Rooyan آنتی بیوتیکی از خانواده ماکرولیدها بوده که با اتصال به تحت واحد 50s ریبوزوم باکتری مانع از سنتز پروتئین باکـتـری شـده و در نـتــیـجه مـانع رشـد و باعـث از بـیـن رفـتـن سـلـول باکتری مـی شـود. این دارو عـلـیـه Mg و Ms، پاستورلا مولتوسیدا، اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال مؤثر است.

  تیل موسین رویان® | ®Tilmosin Rooyan عفونت را جستجو کرده و آن را از بین میبـرد. شش ساعـت پـس از مصرف دارو در آب آشامیدنی طـیور غلظت آن در بافت های هـدف یـعـنی ریـه ها و کیسه های هوایی به حد درمانی خود می رسد و عـلاوه بـراینکه در بافت های هدف تجمع می یابد، در سلول های بیگانه خوار نیز به مقدار قابل توجهی تجمع می یابد که  میتوانند ماده مؤثره را بـه بـافـت هدف حمل نـمایند. ضمناً تیل موسین رویان® | ®Tilmosin Rooyanَمه زمان طولانی تری نسبت به سایر ماکرولیدها در این بافت ها باقی می ماند.

  موارد مصرف:

  در درمان عفونت های تنفسی طیور ناشی از مایکوپلاسماها، پاستورلا مولتوسیدا، اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال و بسیاری از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی استفاده می شود. تیل موسین رویان® | ®Tilmosin Rooyan یکی از بهترین داروهای تهیه شده علیه عفونت های مایکوپلاسمایی است که به راحتی داخل آب حل شده و مشکلاتی نظیر انسداد لوله، سختی حلالیت و عدم سازگاری با املاح موجود در آب را ندارد.

  این دارو را می توان با تمام داروها، کوکسیدیواستات ها و در همه شـرایـط محیطـی از قـبـیـل pH، املاح، مـیزان شـوری و… به راحتی مصرف نـمـود. این دارو بـسـیار پایـدار می باشد و در صـورتی کـه درب قوطی باز شود تا 3 ماه و در آب آشامیدنی تا 4 روز تأثیر خود را حفظ می کند. یکی دیگر از مـزایای ایـن دارو ضـریب ایمنی بالای آن می باشد بـدین مـعـنا که اسـتفـاده از این دارو به مدت 5 روز با 5 برابر دوز درمانی در آب آشامیدنی طیور گوشتی هیچ عارضه ای ایجاد نمی کند.

  مقدار و نحوه مصرف:

  بــه صورت عملی برای درمان می تـوان از یـک بـطــری 60 میلی لیتری، در 200 لـیـتـر آب آشامیدنی استفاده نمود یعنی 75 میلی گرم در لیتر. در صورت نیاز به محاسبه دقیق مصرف براساس وزن، مـی تـوان از فـرمول زیر استفاده کرد:

  -20میلی گرم دارو به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز

  -بهتر است داروی مصرفی بـه صورت روزانه به آب آشامیدنی اضافه و مصرف شود.

  شرایط نگهداری:

  در دمای 10  تا 25 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

  زمان پرهیز از مصرف:

  در طیور گـوشـتی12 روز قبل از کشتار باید مصرف دارو قطع شود.

  در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

  تداخل دارویی:

  تداخل دارویی گزارش نشده است.

  موارد احتیاط:

  از تماس مستقیم با پوست خـودداری شود. هـنگام کـار بـرای رقیق کردن حتماً از دستکش استفاده شود. فقط برای مصارف دامپزشکی و به صورت خوراکی قابل اسـتـفـاده مـی بـاشـد. از دسـت یـابـی اسـب وسـایـر تک سمی ها به آب حاوی تیل مـوسین رویان®جلوگیری شود. دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

  منبع : رویان دارو

  مشخصات محصول

  ترکیب:

  تیل موسین رویان® | ®Tilmosin Rooyan

  هر میلی لیتر مـحلـول خوراکی تیل موسین رویان® | ®Tilmosin Rooyan حاوی 0.25 گرم تیل مایکوزین (فسفات) است.

  مکانیسم اثر:

  تیل موسین رویان® | ®Tilmosin Rooyan آنتی بیوتیکی از خانواده ماکرولیدها بوده که با اتصال به تحت واحد 50s ریبوزوم باکتری مانع از سنتز پروتئین باکـتـری شـده و در نـتــیـجه مـانع رشـد و باعـث از بـیـن رفـتـن سـلـول باکتری مـی شـود. این دارو عـلـیـه Mg و Ms، پاستورلا مولتوسیدا، اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال مؤثر است.

  تیل موسین رویان® | ®Tilmosin Rooyan عفونت را جستجو کرده و آن را از بین میبـرد. شش ساعـت پـس از مصرف دارو در آب آشامیدنی طـیور غلظت آن در بافت های هـدف یـعـنی ریـه ها و کیسه های هوایی به حد درمانی خود می رسد و عـلاوه بـراینکه در بافت های هدف تجمع می یابد، در سلول های بیگانه خوار نیز به مقدار قابل توجهی تجمع می یابد که  میتوانند ماده مؤثره را بـه بـافـت هدف حمل نـمایند. ضمناً تیل موسین رویان® | ®Tilmosin Rooyanَمه زمان طولانی تری نسبت به سایر ماکرولیدها در این بافت ها باقی می ماند.

  موارد مصرف:

  در درمان عفونت های تنفسی طیور ناشی از مایکوپلاسماها، پاستورلا مولتوسیدا، اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال و بسیاری از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی استفاده می شود. تیل موسین رویان® | ®Tilmosin Rooyan یکی از بهترین داروهای تهیه شده علیه عفونت های مایکوپلاسمایی است که به راحتی داخل آب حل شده و مشکلاتی نظیر انسداد لوله، سختی حلالیت و عدم سازگاری با املاح موجود در آب را ندارد.

  این دارو را می توان با تمام داروها، کوکسیدیواستات ها و در همه شـرایـط محیطـی از قـبـیـل pH، املاح، مـیزان شـوری و… به راحتی مصرف نـمـود. این دارو بـسـیار پایـدار می باشد و در صـورتی کـه درب قوطی باز شود تا 3 ماه و در آب آشامیدنی تا 4 روز تأثیر خود را حفظ می کند. یکی دیگر از مـزایای ایـن دارو ضـریب ایمنی بالای آن می باشد بـدین مـعـنا که اسـتفـاده از این دارو به مدت 5 روز با 5 برابر دوز درمانی در آب آشامیدنی طیور گوشتی هیچ عارضه ای ایجاد نمی کند.

  مقدار و نحوه مصرف:

  بــه صورت عملی برای درمان می تـوان از یـک بـطــری 60 میلی لیتری، در 200 لـیـتـر آب آشامیدنی استفاده نمود یعنی 75 میلی گرم در لیتر. در صورت نیاز به محاسبه دقیق مصرف براساس وزن، مـی تـوان از فـرمول زیر استفاده کرد:

  -20میلی گرم دارو به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز

  -بهتر است داروی مصرفی بـه صورت روزانه به آب آشامیدنی اضافه و مصرف شود.

  شرایط نگهداری:

  در دمای 10  تا 25 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

  زمان پرهیز از مصرف:

  در طیور گـوشـتی12 روز قبل از کشتار باید مصرف دارو قطع شود.

  در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

  تداخل دارویی:

  تداخل دارویی گزارش نشده است.

  موارد احتیاط:

  از تماس مستقیم با پوست خـودداری شود. هـنگام کـار بـرای رقیق کردن حتماً از دستکش استفاده شود. فقط برای مصارف دامپزشکی و به صورت خوراکی قابل اسـتـفـاده مـی بـاشـد. از دسـت یـابـی اسـب وسـایـر تک سمی ها به آب حاوی تیل مـوسین رویان®جلوگیری شود. دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

  منبع : رویان دارو

  مشخصات محصولات
  نام ویژگیمقدار ویژگی
  ساخت کشورایران
  نوع محصولآنتی بیوتیک
  طریقه مصرفمحلول خوراکی
  گونه هدفماکیان ، بوقلمون
  بسته بندیظروف 60 و 250 میلی لیتری
  نقد و بررسی خود را بنویسید
  • فقط کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند نقد و بررسی‌ها را بنویسند.
  *
  *
  بد
  عالی
  *
  *
  *
  مشخصات محصولات
  نام ویژگیمقدار ویژگی
  ساخت کشورایران
  نوع محصولآنتی بیوتیک
  طریقه مصرفمحلول خوراکی
  گونه هدفماکیان ، بوقلمون
  بسته بندیظروف 60 و 250 میلی لیتری
  برچسب‌های محصول